150  klanten beoordelen mij met 5 sterren |  Gratis bezorging vanaf € 75 |  De Sneaker Cleaning Specialist          

cropped-Logo-Sneaker-reinigerV2.png

Algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden sneakers reinigen opgesteld 01-01-2018

Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zullen onderworpen zijn aan Nederlands recht.

1. Algemeen

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en handelingen tussen De Sneaker reiniger/Sneakers reinigen (verder: Opdrachtnemer opdrachtgever(verder: Opdrachtgever). b. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing indien de Opdrachtnemer gebruik maakt van derden. c. Alle eventueel afwijkende bedingen gelden enkel indien ze schriftelijk zijn vastgelegd.

2. Uitvoering van de overeenkomst

a. Kostbare goederen (waarde boven de 350 euro per paar) dienen eveneens afzonderlijk te worden aangeboden, met de vermelding: “Kostbaarheid”. Tevens dienen deze met aangetekende post verstuurd te worden, en ook moet hier bij retour zending expliciet om gevraagd worden. a1. kostbare goederen (waarde boven 350 euro) kunnen niet gedropt worden bij de drop points, deze dienen persoonlijk bij de werkplaats te worden overhandigt. b. Indien de Opdrachtgever sneakers ontvangt wat niet zijn eigendom is, dan dient de Opdrachtgever direct contact op te nemen met de Opdrachtnemer ter retournering daarvan. c. Wordt aan de voorgaande leden door de Opdrachtgever niet of niet voldoende voldaan, dan kan de Opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gehouden voor de schade die hieruit voortvloeit. Daarnaast heeft de Opdrachtnemer het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de hierdoor ontstane kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen. d. Mocht de Opdrachtgever niet aanwezig zijn op de afgesproken locatie, datum en tijdstip, bij gebruik van de bezorgdienst, worden de bezorgkosten als nog in rekening gebracht. e. Klachten over schade en/of verlies dienen binnen drie dagen schriftelijk ingediend te worden na aflevering. Hierna is geen vergoeding meer mogelijk. f. Uw goederen dient u binnen tien dagen opgehaald te hebben. Hierna is Opdrachtnemer niet langer aansprakelijk voor uw goederen. g. Vlekbehandelingen zijn altijd op eigen risico. h. Bij gebruik van de afhaal- en/of bezorgdienst, onze distributiepunten of onze winkel(s) dient Opdrachtgever direct bij aflevering te controleren of alle goederen retour zijn gegaan. Mochten er goederen ontbreken, dan dient Opdrachtgever dit direct te melden aan de bezorger en/of winkelmedewerker, waarna Opdrachtgever binnen 24 uur schriftelijk een klacht in moet dienen om in aanmerking te komen voor een vergoeding (schriftelijk).

3. Aansprakelijkheid

a. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. b. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. c. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.  d. Het laten reinigen van sneakers is op eigen risico, sneakers reinigen zal er alles aan doen om het beste resultaat te behalen. Maar garantie op resultaat is er niet. e. Bij verlies of schade dient binnen drie dagen na aflevering schriftelijk een klacht ingediend te worden.  f. Zonder ordernummer en betaalbewijs kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen ingeval van verlies of schade. g. Opdrachtnemer kan niet instaan voor verlies of schade aan sneakers, accessoires of schade ontstaan door onjuiste, onvolledige informatie van opdrachtgever. h. De opdrachtgever verplicht zich om de opdrachtnemer bij het aangaan van een overeenkomst die betrekking heeft op het reinigen van een of meer kostbaarheden die niet als zodanig herkenbaar zijn expliciet te wijzen op het kostbare karakter van de ter reiniging aangeboden zaak. De maximale en verzekerde waarde van te behandelen schoenen betreft een dagwaarde van 250 euro. 

 4. Tarieven, kosten en betaling

a. De betalingstermijn van de facturen van de leverancier is vooraf, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. b. De Opdrachtnemer heeft het recht een aanbetaling en/of betalingszekerheid te verlangen, waaraan dient te zijn voldaan alvorens met de diensten wordt gestart. c. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim; vanaf het moment van verzuim is over het opeisbare bedrag de wettelijke (handels-)rente verschuldigd. d. Alle kosten die door de Opdrachtnemer moeten worden gemaakt ter voldoening van de vordering in en buiten rechte komen voor rekening van de Opdrachtgever. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15 % van het door de Opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 150,-. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om te verrekenen of bedragen in te houden op de facturen van de Opdrachtnemer. e. Een ingediende klacht schort echter niet de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever op.

5. klachten

1. Klachten over beschadigingen of onjuiste behandeling van zaken dienen door de consument schriftelijk ter kennis van sneakers reinigen te worden gebracht binnen drie weken na teruggave van die zaken. 2. Een zaak wordt geacht te zijn vermist, indien opdrachtnemer sneakers reinigen de consument ervan op de hoogte heeft gebracht de vermissing te erkennen, of indien een termijn van een week is verstreken nadat de zaak door de consument als vermist is opgegeven, zonder dat de zaak aan de consument is teruggegeven.3. Bij reclames zowel ten aanzien van vermissing als van beschadiging of onjuiste behandeling van zaken dient de consument op verzoek van sneakers reinigen alle gegevens omtrent die zaak te verstrekken die redelijkerwijs noodzakelijk kunnen worden geacht om tot een bevredigende oplossing te kunnen geraken. Indien mogelijk zal de consument opgave verstrekken van de prijs waarvoor en de datum waarop de betreffende zaak is gekocht.4. Opdrachtnemer Sneakers reinigen verplicht zich ten aanzien van bij haar ingediende klachten met betrekking tot beschadiging of onjuiste behandeling van zaken haar standpunt schriftelijk aan de consument kenbaar te maken binnen drie weken na het indienen van de klacht.

Deze formulieren zijn altijd van toepassing tenzij schriftelijk anders is afgesproken.